Oświadczenie dotyczące COVID-19 na uczelni!

Studenci UMCS logując się do systemu USOS, napotkali na interesujące Oświadczenie COVID-19. Aby uzyskać dostęp do dziennika elektronicznego, studenci zobowiązani są do zaakceptowania oświadczenia. O co chodzi? Dlaczego teraz taka informacja się pojawiła – o to zapytaliśmy Rzecznika Prasowego UMCS.

„Nie jestem objęty przymusową kwarantanną w związku z obostrzeniami wprowadzonymi w ramach przeciwdziałania zakażeniom COVID-19, ani też nie istnieją podstawy do nałożenia wobec mnie takiej kwarantanny. Nikt z członków mojej najbliższej rodziny, osób z najbliższego otoczenia, z którymi mam kontakt nie przebywa na kwarantannie lub w izolacji. Mój stan zdrowia jest dobry, nie wykazuję żadnych objawów chorobowych.

Będę stosował się do rygorów sanitarnych oraz jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złamanie zasad kwarantanny, ukrywanie faktu zarażenia się lub bezpośredniego kontaktu z osobami zarażonymi.

Oświadczam, że zapoznałem(łam) się z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na UMCS (https://www.umcs.pl/pl/koronawirus-informacje,18993.htm) w czasie epidemii COVID-19 oraz zasadami organizacji zajęć na Wydziale/Szkole/Ogólnouniwersyteckiej jednostce organizacyjnej, obowiązującymi od 1 października 2020 r.

Oświadczam, że w zajęciach dydaktycznych uczestniczę dobrowolnie, jestem świadomy aktualnych zagrożeń oraz nie będę kierował z tego tytułu do UMCS żadnych roszczeń.

Zobowiązuje się do informowania Dziekana Wydziału/Dyrektora Szkoły/Dyrektora ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej o wszelkich zmianach dotyczących niniejszego oświadczenia i zdarzeniach mających wpływ na bezpieczeństwo i realizację zajęć.” – czytamy w oświadczeniu.

Poniżej znajduje się informacja o przetwarzaniu danych osobowych i przetwarzaniu danych (podanych w złożonym powyżej oświadczeniu) przez okres epidemii Covid-19, a po jego odwołaniu dane te zostaną usunięte w terminie nie późniejszym niż miesiąc od dnia odwołania epidemii.

Rzecznik Prasowy wyjaśnia

– Jest to oświadczenie do Zarządzenia Rektora UMCS nr 87/2020 r., które zostało zamieszczone na platformie USOSweb w związku z aktualnie panującą sytuacją epidemiczną i w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa Sars-Cov-2. Oświadczenie z systemu wysyłane jest automatycznie do wszystkich studentów naszej Uczelni – tłumaczy Aneta Adamska, Rzecznik Prasowy UMCS. -Od 17 października br., zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów, uczelnie wyższe prowadzone na obszarach tzw. stref czerwonych zobowiązane są do kształcenia studentów w trybie zdalnym – z wyłączeniem zajęć praktycznych. Tak też będzie na UMCS.

W oświadczeniu potwierdzamy między innymi to, że nie mamy Covid i nie mamy koronawirusa. Zapytaliśmy Rzecznika Prasowego, co z osobami, które teraz znajdują się na kwarantannie, lub otrzymały dodatni wynik testu.

Czytaj więcej: Wróci nauka zdalna w szkołach i na uczelniach!

-Osoby przebywające na kwarantannie oraz osoby przebywające w izolacji (mające dodatni wynik testu) nie mogą odbywać zajęć w formie stacjonarnej, a tym samym kontaktować się z innymi osobami i narażać je na zarażnie. Dopuszczalne jest natomiast (jeżeli samopoczucie i stan zdrowia na to pozwala), aby uczestniczyły w zajęciach online – z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – tłumaczy Aneta Adamska.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *