Regulamin

Regulamin serwisu Express Lubelski

Dzień dobry!

Poniżej widzisz regulamin Serwisu Express Lubelski, w którym znajdziesz m.in. zasady korzystania ze Serwisu, dodawania komentarzy, przetwarzania danych osobowych.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Serwisu, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem redakcja@expresslubelski.pl

Pozdrawiamy,

Zespół Expressu Lubelskiego

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna korzystająca z Serwisu,
 2. Serwis – Serwis internetowy dostępny pod adresem https://expresslubelski.pl/,
 3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://expresslubelski.pl/regulamin,
 4. Materiały – treści przesyłane przez Użytkowników Administratorowi w celu publikacji w Serwisie; przesyłane treści mogą być utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 5. Administrator – Dawid Książek, ul. Nowomiejska 22/14, 20-615 Lublin.

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, a także prawa i obowiązki Administratora i Użytkownika.
 2. Do korzystania ze Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail – tylko, jeżeli Użytkownik chce dodać komentarz, wysłać swój materiał lub skontaktować się z Administratorem; samo przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga posiadania aktywnego adresu e-mail.
 3. Użytkownik może przeglądać zawartość Serwisu bez konieczności podawania danych osobowych. W celu skorzystania z niektórych funkcji Serwisu, w szczególności funkcji dodawania komentarzy, wysyłania swoich materiałów lub kontaktu z Administratorem, konieczne może być podanie danych osobowych.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Serwisie.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Administrator świadczy na rzecz Użytkownika usługę drogą elektroniczną polegającą na zapewnianiu Użytkownikowi możliwości przeglądania publicznie dostępnej zawartości Serwisu, na którą składają się treści tekstowe, graficzne i audiowizualne.
 2. Administrator zapewnia Użytkownikom możliwość komentowania treści dostępnych w Serwisie. System komentarzy obsługiwany jest przez zewnętrzny podmiot – Disqus, Inc., który to podmiot niezależnie od Administratora świadczy na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną na podstawie własnego regulaminu.
 3. Administrator udostępnia Użytkownikom formularz kontaktowy, za pośrednictwem którego mogą wysyłać Materiały. Administrator może publikować w Serwisie przesłane mu przez Użytkownika Materiały na zasadach opisanych w § 4 Regulaminu.
 4. Administrator udostępnia Użytkownikom również formularz zgłaszania naruszeń, za pośrednictwem którego mogą przesyłać zawiadomienia o treściach dostępnych w Serwisie, które ich zdaniem naruszają prawo, Regulamin lub dobre obyczaje.
 5. Usługi, o których mowa powyżej, świadczone są na rzecz Użytkownika nieodpłatnie. Administrator monetyzuje funkcjonowanie Serwisu poprzez udostępnianie w ramach Serwisu przestrzeni reklamowej podmiotom trzecim. Klikając w reklamy wyświetlane w Serwisie, Użytkownik przechodzi na strony zarządzane przez podmioty trzecie, a podmioty te świadczą na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną niezależnie od Administratora.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Serwisu, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 7. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Użytkownik powinien poinformować Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
 8. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz funkcjonowaniem Serwisu, Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail redakcja@expresslubelski. W reklamacji Użytkownik powinien podać dane pozwalające na jego identyfikację jako użytkownika Serwisu, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu. Administrator odpowie na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

§ 4

Materiały przesyłane przez Użytkowników

 1. Użytkownicy mogą przesyłać Administratorowi Materiały do wykorzystania w Serwisie za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: https://expresslubelski.pl/alarm
 2. Na Administratorze nie spoczywa obowiązek publikowania wszystkich Materiałów. Administrator dokonuje selekcji Materiałów i w miarę możliwości weryfikuje ich poprawność. Jeżeli Administrator będzie potrzebował dodatkowych informacji lub wyjaśnień, skontaktuje się z Użytkownikiem za pomocą adresu e-mail podanego w formularzu.
 3. Użytkownik udziela Administratorowi licencji na korzystanie z Materiałów na następujących polach eksploatacji:
  1. udostępnianie Materiałów w Serwisie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
  2. wprowadzanie Materiałów do pamięci komputera, w tym serwerów systemów informatycznych,
  3. zwielokrotnianie Materiałów dowolną techniką,
  4. wprowadzanie zwielokrotnionych kopii cyfrowych Materiałów do obrotu, w tym również użyczanie lub najem,
  5. wykorzystywanie dowolnie wybranych fragmentów Materiałów w celach marketingowych, reklamowych oraz promocyjnych, w szczególności w ramach działań prowadzonych w Internecie,
  6. włączenie Materiałów lub dowolnie wybranych fragmentów Materiałów do innych utworów, w szczególności w celach marketingowych, reklamowych oraz promocyjnych,
  7. tłumaczenie Materiałów na dowolny język i korzystanie z wykonanego tłumaczenia na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa powyżej.
 4. Użytkownik udziela Administratorowi licencji w chwili przesłania Materiałów.
 5. Licencja ma charakter niewyłączny.
 6. Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony.
 7. Licencja jest udzielana nieodpłatnie.
 8. Administrator ma prawo udzielania sublicencji bez konieczności konsultowania tego z Użytkownikiem.
 9. Licencja jest nieograniczona terytorialnie, co oznacza, że Administrator może korzystać z Materiałów na określonych w ust. 3 powyżej polach eksploatacji na terenie całego świata.
 10. Użytkownik przesyłając Materiały oświadcza, że jest autorem Materiałów i przysługuje mu pełnia autorskich praw majątkowych i osobistych, a prawa te nie są obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich.
 11. Jeżeli Materiały zostaną wykorzystane w Serwisie, Administrator zobowiązuje się oznaczyć Użytkownika jako autora Materiałów. Administrator wskaże Użytkownika według podpisu, który Użytkownik wskazał w formularzu kontaktowym.
 12. Jeżeli w związku z rozpowszechnianiem Materiałów w Serwisie, do Administratora zostaną skierowane roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich do Materiałów, Użytkownik, który przesłał dane Materiały, zobowiązany jest udzielić Administratorowi wszelkiej pomocy w celu obrony przed tymi roszczeniami, zwolnić Administratora w najszerszym możliwym zakresie z odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw autorskich oraz zwrócić Administratorowi uzasadnione i udokumentowane koszty związane z roszczeniami, w szczególności koszty udzielonej Administratorowi pomocy prawnej oraz kwoty wypłaconych przez Administratora odszkodowań lub zadośćuczynień, choćby w wyniku postępowania polubownego lub ugodowego.

§ 5

Prawa własności intelektualnej

 1. Administrator poucza niniejszym Użytkownika, że treści dostępne na stronach Serwisu stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Administratorowi lub innym podmiotom uprawnionym
 2. Administrator poucza niniejszym Użytkownika, że dalsze rozpowszechnianie treści przez Użytkownika bez zgody Administratora lub innego podmiotu uprawnionego, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Administratorowi lub innemu podmiotowi uprawnionemu i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 6

Niedozwolone zachowania

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz Regulaminem. Niedozwolone jest, w szczególności:
  1. przesyłanie za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie treści bezprawnych, w szczególności treści obraźliwych, rasistowskich, dyskryminujących, nawołujących do agresji lub nienawiści, seksistowskich, pornograficznych,
  2. wykorzystywanie Serwisu do prowadzenia działań marketingowych, w szczególności publikowanie w Serwisie komentarzy o charakterze reklamowym, marketingowym, promocyjnym, sprzedażowym,
  3. publikowanie w Serwisie treści naruszających cudze dobra osobiste lub prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskie,
  4. korzystanie ze Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników lub Administratora,
  5. podejmowanie jakichkolwiek działań mających zaburzyć prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w szczególności poprzez używanie złośliwego oprogramowania,
  6. korzystanie z treści dostępnych w Serwisie z przekroczeniem granic dozwolonego użytku osobistego, w szczególności rozpowszechnianie tych treści poza Serwisem.
 2. W razie korzystania przez Użytkownika z Serwisu w sposób niedozwolony, Administrator może podejmować działania mające na celu zablokowanie Użytkownikowi dostępu do Serwisu.

§ 7

Zgłaszanie naruszeń

 1. Jeżeli Użytkownik zauważy w Serwisie treści naruszające jego prawa może zgłosić to za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie: https://expresslubelski.pl/naruszenia
 2. Administrator zobowiązuje się zapoznać z przesłanym zawiadomieniem nie później niż w ciągu 7 dni od odebrania wiadomości i powiadomić Użytkownika o swojej decyzji za pośrednictwem adres e-mail podanego w formularzu. Jeżeli Administrator uzna zgłoszenie za zasadne, usunie zgłoszone treści w ciągu 24 godzin od podjęcia decyzji. W przypadku uznania zawiadomienia za niezasadne poinformuje o tym Użytkownika za pośrednictwem adres e-mail podanego w formularzu.

§ 8

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  1. obsługa komentarzy – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  2. publikacja Materiałów przesyłanych przez Użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  3. obsługa zawiadomień o naruszeniach przesyłanych przez Użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ,
  4. obsługa korespondencji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. W procesach przetwarzania danych osobowych, jako podmioty przetwarzające, mogą brać udział: hostingodawca, dostawcy oprogramowania, w którym przetwarzane są dane osobowe, podwykonawcy uzyskujący dostęp do danych osobowych w związku z realizacją swoich obowiązków lub zlecanych im usług. Wszystkie podmioty przetwarzające związane są z Administratorem umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych i gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane kancelariom prawnym w celu świadczenia na rzecz Administratora pomocy prawnej, jeżeli takowa pomoc będzie wymagała dostępu do danych osobowych. Ponadto, dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.
 5. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane w ramach systemu komentarzy będą publicznie dostępne na stronie przez czas jej dostępności w Internecie, chyba że Użytkownik wcześniej usunie lub zażąda usunięcia komentarza. To samo dotyczy Materiałów przesyłanych przez Użytkownika i publikacji danych Użytkownika w ramach oznaczenia autora Materiału. Treść korespondencji może być archiwizowana, Administrator nie może jednoznacznie stwierdzić po jakim czasie zostanie ona usunięta, zależy to od tego czego dotyczyła korespondencja. Administrator zmierza do przechowywania danych Użytkowników możliwie najkrócej.
 6. Uprawnienia Użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne by dodać komentarz przesłać Materiał, przesłać zawiadomienie o naruszeniu lub skontaktować się z Administratorem.
 8. Serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Pliki cookies własne wykorzystywane są w celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz w celach statystycznych związanych z określaniem lokalizacji Użytkownika. Pliki cookies podmiotów trzecich wiążą się z korzystaniem przez Administratora z narzędzi zapewnianych przez podmioty trzecie:
  1. Google Analytics,
  2. Facebook Pixel,
  3. Google Tag Manager,
  4. Google AdSense,
  5. HotJar,
  6. OneSignal,
  7. Taboola,
  8. TradeTracker,
  9. cookies narzędzi społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram, Reddit),
  10. cookies programów partnerskich (Ceneo, Skąpiec),
  11. YouTube, Vimeo, TikTok.
 9. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://expresslubelski.pl/polityka-prywatnosci

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie.
 2. Prawem właściwym dla sporów powstałych w związku z korzystaniem z Serwisu jest prawo polskie. Wybór prawa obcego nie pozbawia jednak konsumenta jego praw wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa stałego miejsca jego zamieszkania.
 3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Serwisu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Administratora. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do konsumentów, w przypadku których właściwość rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.01.2021 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej z Administratorem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2020 roku.
 5. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.